13.04.2021
З А П О В Е Д № РД-48/13.04.2021г. На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрация и чл.137, ал.1  от Закона за горите за осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на възникнали пожари в горски територии,   Н А Р Е Ж Д А М:     1.Определям за пожароопасен сезон в горите на територията на област Перник времето от 15.04.2021година до 30.11.2021година. По време на пожароопасния сезон се забранява...

04.04.2021
Избирателните активност към 17.00 ч. в област Перник 1.Община Перник - 42.75% 34 591 2.Община Радомир – 45.93% 7512 3.Община Брезник – 44.86% 2363 4.Община Трън - 51.08% 1701 5.Община Земен – 54 % 1090 6.Община Ковачевци – 55% 624    Общо :             43.9 - 47881 Избирателните активност към 12.00 ч. в област Перник Община Перник - 17.5%- 14 236 Община Радомир - 22.9%- 3757 Община Брезник - 19.78% - 1042 Община Трън - 23.39% - 779 Община...

26.03.2021
Областна администрация-Перник, в качеството си на Възложител, на основание на чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ за провеждане на процедура за засегнати имоти, отредени „За озеленяване“ за обект: „Аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник“, обявява, че са изготвени следните проекти:   ПУП-ПР с. Голямо Бучино, който е изготвен върху...

19.03.2021
Списък на имотите по чл.83 от Закона за горите на гори в земеделски територии, които са придобили характеристика на гори след 1 март 1991г. на територията на ТП „ДГС Земен“ Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата,...

18.03.2021
От 22 март до 31 март на територията на страната действат следните временни противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването:   Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и  центровете за подкрепа за личностно развитие. Преустановява се присъственото провеждане на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други,...

17.03.2021
Над 24 милиона лева отпусна правителството на днешното си редовно заседание за закупуването на ремдесивир. Министерският съвет прие Решение за одобряване сключването на договор за осигуряване на лекарствения продукт ремдесивир, предназначен за лечение на коронавируса. Със средствата ще се осигурят 36 000 флакона от медикамента, при месечна доставка на 6000 флакона за период от 6 месеца. „Осигуряваме парите за ремдесивир, за да са спокойни хората“,...

15.01.2021
П Р О Т О К О Л № 2/16.12.2020 Г. За разглеждане на проекти на помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на община Перник и община Трън, област Перник, Повече информация можете да намерите в прикачения файл: Протокол

02.01.2020
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЕКУЩИТЕ ОНЛАЙН ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД /ЕСФ/ ЗА ЗАЕТОСТ И МОБИЛНОСТ НА РАБОТНА СИЛАПовече информация можете да намерите в прикачения файл:  Pokana

21.10.2019
За изработването на плановете на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Перник, ще бъде проведено анкетиране на собственици и ползватели, което ще се проведе по следния график: ВИЖ ТУК

27.09.2019
Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на територията на три общини Радомир, Трън и Ковачевци На основание сключен Договор №ДГ-37/13.09.2019 г., между Областна администрация – Перник и фирма "ГЕО ПЛЮС" ЕООД гр. София, стартира процедура по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз...

13.08.2019
 График за обследване на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Перник - 2019 г.

14.05.2019
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения от областния управител на област Перник