Обява за конкурс за длъжност „Младши експерт „Административно обслужване”

23.02.2021 16:42

УТВЪРДИЛ: /П/

ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА  ДЛЪЖНОСТМЛАДШИ ЕКСПЕРТ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник,

 

1 щатна бройка, при следните условия:

 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
 • степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …”
 • професионален опит – не се изисква;
 • ранг за заемане на длъжността – V младши.

 

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • Област на висше образование – „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление “Администрация и управление”
 • Компютърна грамотност- MS Office

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • тест;
 • интервю.

 

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

 1. Размер на основната заплата за длъжността – 800,00 лв.

 

 1. Кратко описание на длъжността: подпомага областния управител при осъществяване на правомощията му като осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица - приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност; предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях; систематизира и съхранява документите на администрацията. 

 

 1. Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице до 04.03.2021 г. включително, в Центъра за административно обслужване /на партерния етаж/ в сградата на Областна администрация-Перник, адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б, гише №1.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на на интернет страницата на ОА – Перник: http://www.pk.government.bg 

Оповестяването на конкурса да се извърши с публикуване на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на ОА-Перник: http://www.pk.government.bg

Лице за контакт: Росица Рангелова – главен експерт „Човешки ресурси“, тел: 076 64 99 12; 0884 999 632.

 

 

 

Галерия
Наименование Брой тегления
Obqvlenie_konkurs.pdf 20 Изтегли

Търсене