Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт „Административно обслужване“

Дата на публикуване: 11.03.2021 14:18

СПИСЪК

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: младши експерт „Административно обслужване“

(наименование на длъжността)

в административно звено: дирекция АПОФУС

(наименование на звеното)

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1 и въз основа на решението по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оформено в протокол, конкурсната комисия обявява:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Венеция Кирилова Иванова
  2. Милена Василева Пейчева
  3. Мария Христова Мартинова
  4. Ана Пламенова Момъкова
  5. Денис Бориславов Георгиев
  6. Румяна Ненкова Стоянова
  7. Камелия Любомирова Александрова

б) Няма недопуснати кандидати.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 18.03.2021 г. от 10.00  ч. в сградата на Областна администрация – Перник, зала „Струма“, партерен етаж.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 18.03.2021 г. в 11.30 часа, в сградата на Областна администрация – Перник, зала „Струма“, партерен етаж.

Ако кандидатите са постигнали резултат над минималния, ще се проведе интервю на 18.03.2020 г. от 13.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, зала „Струма“, партерен етаж.

Тестът съдържа 20 въпроса.

Всеки въпрос има само един верен отговор и носи 1 точка.

Максималният резултат от теста е 20 точки.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 15 точки (15 верни отговора).

Продължителността за решаването на теста е 40 минути.

Верният отговор се загражда с кръгче. Не се допуска нанасянето на поправки, дописване или изтриване в условията и отговорите, както и маркирането на повече от един отговор. В случай, че е допуснато заграждане на повече от един отговор се дават „0” точки.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита са успешно издържал интервюто е 75 точки.

С коефициент „3” ще бъдат умножавани резултатите от теста, а с коефициент „5” резултатите от интервюто.

Председател на конкурсната комисия: М. Михайлова

Дата: 11.03.2021 г.

ГалерияТърсене