Списък на имотите по чл.83 от Закона за горите на гори в земеделски територии, които са придобили характеристика на гори след 1 март 1991г. на територията на ТП „ДГС Земен“

19.03.2021 08:00

Списък на имотите по чл.83 от Закона за горите на гори в земеделски територии, които са придобили характеристика на гори след 1 март 1991г. на територията на ТП „ДГС Земен

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция списък на имотите по землища на населените места.

Въз основа на списъка изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ползват имотите си като земеделска или горска територия.

В шестмесечен срок от получаването на поканата, собственикът който желае да ползва имота си като земеделска територия, подава декларация до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

Когато собственикът не подаде декларация в срока, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предлага на министъра на земеделието, храните и горите да издаде заповед за промяна на предназначението на имотите като горска територия. В предложението се описват размера на имотите, вида и произхода на гората и се прилага скица на имота от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта, и таксационна характеристика.

Приложения списък е  на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите в района на ТП „Държавно горско стопанство Земен”.

 Списък на имоти по чл.83 от Закона за горите

Галерия
Наименование Брой тегления
Списък на имоти по чл.83 от Закона за горите.pdf 17 Изтегли

Търсене