Конкурси
Обявление - Конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник
16.08.2018

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА  ДЛЪЖНОСТСТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

в Дирекция  „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник,

 

щатни бройки: 1 при следните условия:

 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
 • образование:  Магистър;
 • професионален опит –1 година;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.

 

 1. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

 

ИМЕ НА ИЗИСКВАНЕ:

Придобита юридическа правоспособност

НОРМАТИВЕН АКТ:

Закон за съдебната власт

 

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

- Област на висше образование – „Социални, стопански и правни науки”, Професионално направление „Право”

 • Добра компютърна грамотност- MS Office.

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест
 • Интервю

 

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДС;
 • Копие от диплома;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж.
 • Копие от други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит професионалният опит.
 • Копие от документ за придобита правоспособност

 

 

Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 27.08.2018, в Центъра за административно обслужване /на партерния етаж/ в сградата Областна администрация-Перник, адрес: гр.Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ОА-Перник, както и на интернет страницата на ОА – Перник: http://www.pk.government.bg

 1. Размер на основната заплата за длъжността – 800,00 лв.

 

Описание на длъжността: Изпълнение на дейностите, заложени в нормативната уредба, имащи отношение към своевременното и законосъобразно правно обслужване и управлението на имотите и вещите – държавна собственост, предоставени на областния управител на ОА и защита на класифицираната информация.

 

Лице за контакт: Светлана Петкова – главен експерт „Човешки ресурси”, тел: 076 64 99 53; 0889 676 762.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия