Конкурси
Обявление - Конкурс за длъжността "Младши експерт - Административен контрол" в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Перник
27.09.2018

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА  ДЛЪЖНОСТМЛАДШИ ЕКСПЕРТ – АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ

в Дирекция  „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Перник,

 

щатни бройки: 1 при следните условия:

 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
 • степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по … ”
 • професионален опит – не се изисква;
 • ранг за заемане на длъжността – V младши.

 

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • Област на висше образование – „Социални, стопански и правни науки”, Професионално направление „Право” или „Публична администрация”
 • Добра компютърна грамотност- MS Office.

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест
 • Интервю

 

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс;
 • Декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДС;
 • Копие от диплома;

 

 

Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 08.10.2018, в Центъра за административно обслужване /на партерния етаж/ в сградата Областна администрация-Перник, адрес: гр.Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на ОА-Перник, както и на интернет страницата на ОА – Перник: http://www.pk.government.bg

 1. Размер на основната заплата за длъжността – 650,00 лв.

 

Описание на длъжността: Дейностите, заложени в нормативната уредба, имащи отношение към административния контрол върху актовете и действията на кметовете на общини, на органите на местното самоуправление и местната администрация и на териториалните звена на централната изпълнителна власт; Организационно-техническа подготовка на избори, национални и местни референдуми.

 

Лице за контакт: Светлана Петкова – главен експерт „Човешки ресурси”, тел: 076 64 99 53; 0889 676 762.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия