Конкурси
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт Човешки ресурси“
26.03.2020

Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5

(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)

 

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Главен експерт Човешки ресурси“

(наименование на длъжността)

в административно звено  Дирекция „АПОФУС“

(наименование на звеното)

 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

- Посочват се документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата - декларация, копия от документи за образователно-квалификационна степен и др.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

- Посочват се минималните и специфичните изисквания, които са посочени в обявата по реда на чл. 13, ал. 1 и на които трябва да отговаря кандидатът, за да бъде допуснат до конкурса.

Име, презиме и фамилия

на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 2

Основание за недопускане

1.       Ася Георгиева Антонова

Да

Да

 

      2. Калина Димитрова Евгениева

Да

Да

 

      3. Росица Милчова Рангелова

Да

Да

 

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Ася Георгиева Антонова

2. Калина Димитрова Евгениева

3. Росица Милчова Рангелова

 Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 10.04.2020г. (дата) от 10,00 ч. в сградата на Областна администрация – Перник.

 

б) Няма недопуснати кандидати.

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

1.

2.

3.

Дата:               
20.03.2020г.

 

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия