Конкурси
ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ НА 10.04.2020 г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА длъжност „Главен експерт – Човешки ресурси” в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник
10.04.2020

Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2

 (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

 

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто

 

  

Име, презиме

и фамилия на

кандидата

 

Резултат

от начина

по чл. 33

 

Коефи-

циент

 

 

Резултат

от интер-

вюто

 

Коефи-

циент

 

 

Окончателен

 резултат

1.      Калина Димитрова Евгениева

  17

 3

 55

 3

        216

2.      Росица Милчова Рангелова

  19

 3

 69

 3

        264

  

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

       1.

       2.

       3.

      

 Дата: 10.04.2020г.

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия