Конкурси
Обявление - Конкурс за длъжността „Младши експерт – мрежова и информационна сигурност” в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник
26.06.2020

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА   ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – МРЕЖОВА И

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник,

 щатни бройки: 1 при следните условия:

 Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”
 • професионален опит – не се изисква
 • ранг за заемане на длъжността – V младши.

 Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Област на висше образование – „Технически науки“ и „Социални, стопански и правни науки”, Компютърна грамотност- MS Office.

 Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

 Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 Размер на основната заплата за длъжността – 700,00 лв.

 Кратко описание на длъжността:

Изпълнение на политиките и дейностите, свързани с мрежовата и информационната сигурност на администрацията. Осъществява дейностите, заложени в нормативната уредба, имащи отношение към електронното управление, общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните услуги, удостоверения за електронен подпис и мрежовата и информационна сигурност на администрацията. Организира дейностите , свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурности, осъществява целите заложени в политиката за мрежова информационна сигурност на Областна администрация –Перник. Изготвя политиките и документираната информация в тази област. Следи за спазването на инструкциите/вътрешните правила за всяка дейност, свързана администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер. Следи за появата на нови киберзаплахи/вируси, зловреден код, спам атаки и др./ Попълва необходимите данни в Интегрираната информационна система на държавната администрация в указаните срокове.Систематизира и подготвя документи, свързани в съответствие с изискванията на Закона за националния архивен фонд, номенклатурата за архивиране и ги предава в архивиране. Осъществява и други функции и задачи, произтичащи от нормативни актове или възложени от Областния управител.

Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице до 06.07.2020 г. включително, в Центъра за административно обслужване /на партерния етаж/ в сградата на Областна администрация-Перник, адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ОА – Перник: http://www.pk.government.bg 

Оповестяването на конкурса да се извърши с публикуване на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на ОА-Перник: http://www.pk.government.bg

Лице за контакт: Росица Рангелова – Главен експерт ЧР, тел: 076 64 99 12; 0884 999 632

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия