Конкурси
Обявление - Конкурс за длъжността „Старши експерт регионално развитие ” в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Перник
26.06.2020

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА   ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Перник,

 

щатни бройки: 1 при следните условия:

 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
 • степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”
 • професионален опит – 1 година
 • ранг за заемане на длъжността – V младши.

 

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • Област на висше образование – „Технически науки“ и „Социални, стопански и правни науки”, Компютърна грамотност- MS Office.

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест
 • Интервю

 

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

 1. Размер на основната заплата за длъжността – 700,00 лв.

    6.Кратко описание на длъжността:

 Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на безопасността на движението и опазването на околната среда. Изпълнява функциите на Секретар на Областната комисия по безопасност на движението. Организира подготовката и провеждането на заседанията на Комисията по безопасност на движението, поддържа, води и съхранява документацията от работата на Комисията по безопасност на движението. Подпомага Областния управител при организирането и ръководенето на дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда и превенция на риска при бедствия. Изпълнява функциите на Секретар на Областния съвет по земеделие и гори. Организира подготовката и провеждането на заседанията на Съвета по земеделие и гори, поддържа, води и съхранява документацията от работата на Съвета.  Участва в разработването, организацията, координацията и изпълнението на стратегии, планове и програми в съответствие с правомощията на Областния управител. Участва в срещи, съвещания и други експертни съвети и комисии и работни групи, отнасящи се до областите на дейност на служителя. Води кореспонденция от името на Областния управител в рамките на неговите правомощия,изготвя  заповеди, протоколи и всички необходими документи в съответните области на дейност си. Изготвя експертни анализи и оценки, становища, отчети за извършената работа. Изготвя Годишен доклад и План програма за изпълнение на областната политика по безопасност на движението по пътищата. Извършва и други функции и задачи, произтичащи от нормативни актове или възложени му от Областния управител.    

Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице до 06.07.2020 г. включително, в Центъра за административно обслужване /на партерния етаж/ в сградата на Областна администрация-Перник, адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ОА – Перник: http://www.pk.government.bg 

Оповестяването на конкурса да се извърши с публикуване на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на ОА-Перник: http://www.pk.government.bg

Лице за контакт: Росица Рангелова – Главен експерт ЧР, тел: 076 64 99 12; 0884 999 632

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия