Конкурси
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт-мрежова и информационна сигурност“
13.07.2020

Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5

(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)

 

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Младши експерт-мрежова и информационна сигурност“

(наименование на длъжността)

в административно звено  Дирекция „АПОФУС“

(наименование на звеното) 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

- Посочват се документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата - декларация, копия от документи за образователно-квалификационна степен и др.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

- Посочват се минималните и специфичните изисквания, които са посочени в обявата по реда на чл. 13, ал. 1 и на които трябва да отговаря кандидатът, за да бъде допуснат до конкурса.

Име, презиме и фамилия

на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 2

Основание за недопускане

1.       Даниела Методиева Попова

Да

Да

 

2.       Евтим Руменов Панев

Да

Да

 

3.       Благовест Олегов Борисов

Да

Да

 

      4. Христо Руменов Спасов

Да

Да

 

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Даниела Методиева Попова

2.Евтим Руменов Панев

3.Благовест Олегов Борисов

4.Христо Руменов Спасов

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 22.07.2020г. (дата) от 11,30 ч. в сградата на Областна администрация – Перник.

 

б) Недопуснати кандидати – Няма

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

1.

2.

3.

                                                                                                      Дата: 10.07.2020г.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

КЪМ ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността

„младши експерт по мрежова и информационна сигурност“

          Днес, 09.07.2020 г., при спазване изискванията на чл.34 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия, определена със заповед №РД-94/08.07.2020 г. на областния управите лна област Перник, реши следното:

 

  1. Тестът съдържа 20 въпроса.
  2. Всеки въпрос има само един верен отговор и носи 1 точка.
  3. Максималният резултат от теста е 20 точки.
  4. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста да бъде: 15 точки /15 верни отговора/.
  5. Продължителността за решаването на теста да бъде 40 минути.
  6. Верният отговор се загражда с кръгче. Не се допуска нанасянето на поправки, дописване или изтриване в условията и отговорите, както и маркирането на повече от един отговор. В случай, че е допуснато заграждане на повече от един отговор се дават „0” точки.
  7. С коефициент „3” да бъдат умножавани резултатите от теста, а с коефициент „5” резултатите от интервюто.

  

Председател: Мариана Михайлова

      Членове:         Елена Иванова

                            Росица Рангелова

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия