Обяви

Обявление - Конкурс за длъжност „Главен експерт – Човешки ресурси” в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник
09.03.2020
УТВЪРДИЛ: ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ   ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник,   щатни бройки: 1 при следните условия:   Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър” професионален опит – 2 години; ранг за заемане на длъжността – IV младши.   Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Област на висше образование –...

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия