Въпроси и Отговори

Въпрос 1: Как мога да започна работа в Областна администрация Перник?

Отговор:  Назначаването на длъжност в Областна администрация Перник се извършва в изпълнение на разпоредбите на Закона за държавния служител и Кодекса на труда, като това става след провеждането и спечелването на конкурс за заемане на съответната длъжност.

Чрез изградения Портал за студентски стажове в държавната администрация, за студентите е създадена възможност за провеждане на пълноценни едномесечни стажове както в Областна администрация – Перник, така и в държавната администрация на територята на цялата страна.

Друга възможност е Национална програма „Старт на кариерата”, чиято основна цел е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи,  завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

Областна администрация – Перник също така кандидатства и реализира проекти и програми за заетост, с които се осигурява заетост на трайно безработни лица,  лица с намалена работоспособност или нискоквалифицирани работници.

Въпрос 2: Може ли областният управител да спомогне определено лице да получи неизплатената си заплата, ако лицето работи в частно дружество?

Отговор: Не, областният управител няма такива правомощия. Лицето, на което не е изплатено възнаграждението, следва да потърси правата си пред  Дирекция “Инспекция на труда”, гр. Перник, пл. „Кракра” № 1, Синдикален дом, ет. 6.,  телефон: 076/ 601484, факс: 076/ 601484, e-mail: oit_pernik@mbox.contact.bg или пред компетентния български съд.

Въпрос 3: Може ли областният управител да спомогне или повлияе определено лице, на което е отредено да получи конкретно обезщетение от  Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, за увеличаване на това обезщетение.

Отговор: Не, областният управител няма такива правомощия. Лицето, което счита, че е ощетено, следва да се обърне към конкретната община, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет или да потърси правата си по съдебен ред.

 

Въпрос 4: Може ли областният управител чрез определени негови представители да извърши проверка по конкретен сигнал за нередност от чисто битов характер?

Отговор: Не, областният управител няма такива правомощия. Заинтересованото лице може да потърси правата си по съдебен ред или като потърси съдействие от органите на МВР или друг компетентен орган.

Въпрос 5: Може ли областният управител чрез определени негови представители да извърши проверка по конкретен сигнал, касаещ косвено политиката в областта – например непочистено корито на река, наличие на свлачище, дупки по пътя и др.

Отговор: Да, областният управител може да извърши такава проверка по определени сигнали, но в повечето случаи тези проверки имат само констативен характер, тъй като компетентният орган е друг – община, АПИ и т.н. В тези случаи областният управител може да сезира компетентната институция за предприемане на необходимите действия.

Въпрос 6: Към кого следва да се обърнем в случаи на незаконно строителство?

Отговор: Жалбите или сигналите за незаконно строителство следва да се адресират според спецификата на строежа до Регионален отдел „Национален строителен контрол” гр. Перник, ул. “Търговска”  № 46, телефон: 076/ 600112, факс: 076/ 602088, e-mail: rdnsk_pernik@mail.bg или към Община Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ № 1, телефон: 076/684290, факс: 076/603890, e-mail: obshtina@pernik.bg.

 

Въпрос 7: Към кого трябва да се обърнем при нарушения на трудовото законодателство?
Отговор:
Запитвания, свързани с нарушения на трудовото законодателство, може да се подават до Дирекция “Инспекция на труда”, гр. Перник, пл. „Кракра” № 1, Синдикален дом, ет. 6.,  телефон: 076/ 601484, факс: 076/ 601484, e-mail: oit_pernik@mbox.contact.bg

 

Въпрос 8: Към кого следва да се обърнем при възникнали въпроси, свързани с възстановяване собствеността върху гори и земеделски земи?
Отговор: 
Жалби и възражения, свързани с възстановяване собствеността на земеделски земи, се подават до Районния съд по местонахождението на имота, чрез съответната Общинска служба по земеделие.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия