Втора публична покана за подмяна на асансьорна уредба.

Втора публична покана за участие в обществена поръчка с предмет на дейност:

„Подмяна на два броя асансьорни уредби във вход „Б” на административната сграда на Областна администрация Перник – поетапно строителство – етап 1”, находящ се в гр. Перник 2300, пл. „Свети Иван Рилски” №1Б, по Проект „Красива България”

Номер на поканата: 9029653

 

pdf buttonПублична покана АОП

pdf buttonУтвърдена документация

WordIconУсловия за участие

pdf buttonМетодика

WordIconАдминистративни сведения за участника - Образец 1

WordIconДекларация за посещение на обекта - Образец 2

WordIconДекларация от участника/подизпълнител - Образец 3

WordIconДекларация по чл.47 от ЗОП - Образец 4

WordIconДекларация по чл.47 от ЗОП - Образец 4.1

WordIconДекларация по чл.47 от ЗОП - Образец 4.2

WordIconДекларация основни договори - Образец 5

WordIconПриложение - Договор СМР

Excel-2010Приложение - Оферта

WordIconДекларация работници - Образец 6 ПП

WordIconДекларация материали - Образец 7

WordIconДекларация за гаранционни срокове - Образец 8

Excel-2010График за изпълнение на СМР/СРР - оферта - Образец 9

WordIconЦеново предложение - Образец 10

WordIconДекларация за приемане на договора - Образец 11

WordIconДекларация оборот - Образец 12

WordIconДекларация закрила заетост - Образец 13

WordIconТехническо предложение - Образец 14


 1. Основна рубрика: Профил на купувача
 2. Обществени поръчки след 15.04.2016 г.
 3. Обществени поръчки до 15.04.2016 г.
 4. Обществени поръчки
 5. Вътрешни правила
 6. Публична покана за „Извършване на СМР - дейности на сгради в режим на етажна собственост”
 7. Покана за избор на изпълнител по реда на раздел IVа от вътрешните правила за обществени поръчки в ОА
 8. СЪОБЩЕНИЕ
 9. Покана за провеждане на избор за изпълнител по чл.14 ал.5 от ЗОП
 10. Избор на изпълнител за застраховка на сградата и имуществото на Областна администрация Перник
 11. Втора покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на чл. 14, ал.5 от ЗОП
 12. Съобщение за класиране във връзка с доставка на канцеларски материали за ОА - Перник
 13. Покана за провеждане на избор за изпълнител
 14. Покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на ЧЛ.14, АЛ.5
 15. Съобщение във връзка с изпълнението на дейности по проект ЦА12-22-36/04.06.2013г.
 16. Втора покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на ЧЛ.14, АЛ.5
 17. Публична покана за подмяна на асансьорна уредба
 18. Съобщение във връзка с покана номер 32-03-68/22.04.2014
 19. Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции по проект ЦА12-22-36/04.06.2014
 20. Заповед за прекратяване на процедура за подмяна на асансьорна уредба
 21. Втора публична покана за подмяна на асансьорна уредба. - Текуща страница
 22. Втора публична покана за абонаментна месечна поддръжка на зелени площи.
 23. Абонаментно извънгаранционно хардуерно, софтуерно сервизно обслужване на компютърната и периферна техника на Областна Администрация Перник
 24. Покана за направа на сигнално - указателна пътна маркировка вход - изход на ГКПП в с. Стрезимировци
 25. Обществена поръчка по чл.8 а от ЗОП - \\"Охрана на обекти под управлението на ОУ на Област Перник"
 26. Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по английски език, компютърна грамотност и два семинара
 27. Съобщение във връзка с покана номер: 9029342
 28. Плащания по договори
 29. Покана за събиране на оферти за физическа охрана в Синдикален дом
 30. Публична покана с №9048994 касаеща \\"Охрана на обекти под управлението на областния управител"

Търсене