Заповед за прекратяване на процедура за подмяна на асансьорна уредба

Заповед за прекратяване на процудура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Подмяна на два броя асансьорни уредби във вход "Б" на административната сграда на Областна администрация - Перник  - поетапно строителство - етап 1 (подмяна на едната асансьорна уредба), публикувана под № 9029005 в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от Агенцията за обществени поръчки.

Заповедта можете да видите тук


 1. Основна рубрика: Профил на купувача
 2. Обществени поръчки след 15.04.2016 г.
 3. Обществени поръчки до 15.04.2016 г.
 4. Обществени поръчки
 5. Вътрешни правила
 6. Публична покана за „Извършване на СМР - дейности на сгради в режим на етажна собственост”
 7. Покана за избор на изпълнител по реда на раздел IVа от вътрешните правила за обществени поръчки в ОА
 8. СЪОБЩЕНИЕ
 9. Покана за провеждане на избор за изпълнител по чл.14 ал.5 от ЗОП
 10. Избор на изпълнител за застраховка на сградата и имуществото на Областна администрация Перник
 11. Втора покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на чл. 14, ал.5 от ЗОП
 12. Съобщение за класиране във връзка с доставка на канцеларски материали за ОА - Перник
 13. Покана за провеждане на избор за изпълнител
 14. Покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на ЧЛ.14, АЛ.5
 15. Съобщение във връзка с изпълнението на дейности по проект ЦА12-22-36/04.06.2013г.
 16. Втора покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на ЧЛ.14, АЛ.5
 17. Публична покана за подмяна на асансьорна уредба
 18. Съобщение във връзка с покана номер 32-03-68/22.04.2014
 19. Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции по проект ЦА12-22-36/04.06.2014
 20. Заповед за прекратяване на процедура за подмяна на асансьорна уредба - Текуща страница
 21. Втора публична покана за подмяна на асансьорна уредба.
 22. Втора публична покана за абонаментна месечна поддръжка на зелени площи.
 23. Абонаментно извънгаранционно хардуерно, софтуерно сервизно обслужване на компютърната и периферна техника на Областна Администрация Перник
 24. Покана за направа на сигнално - указателна пътна маркировка вход - изход на ГКПП в с. Стрезимировци
 25. Обществена поръчка по чл.8 а от ЗОП - \\"Охрана на обекти под управлението на ОУ на Област Перник"
 26. Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по английски език, компютърна грамотност и два семинара
 27. Съобщение във връзка с покана номер: 9029342
 28. Плащания по договори
 29. Покана за събиране на оферти за физическа охрана в Синдикален дом
 30. Публична покана с №9048994 касаеща \\"Охрана на обекти под управлението на областния управител"

Търсене