Областни съвети и комисии
  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2018 г.


Комисия/Съвет

Акт за създаване

Правилник

Състав

Протоколи

1

Областен съвет за развитие

Заповед № РР - 2/ 11.01.2018 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 08.02.2013г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Ваня Банкова

Архив

Протокол от 16.03.2018 г. (1)

Протокол от 16.03.2018 г. (2)

 

2

Областен съвет по условия на труд

Заповед № РД - 112/18.09.2018 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 11.05.2016г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Ваня Банкова

Архив 

3

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Заповед № РД - 161/ 07.11.2017 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 08.11.2017г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Марчела Василева

Архив

Областна стратегия за интегриране на ромите 2013-2020 г.

Протокол 04.12.2018 г.

4

Областен съвет за тристранно сътрудничество

Заповед № РД-146/ 05.10.2017 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
на 19.04.16 г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Биляна Лазова

Архив5

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие

Заповед № РР - 15/18.09.2018 г.

Заповед ОСУЕР № PP-1/10.01.2019 г.

Утвърден правилник на заседание на Съвета проведено на 30.11.2018 г.

Председател:
инж. Васил Павлов

Секретар:
арх. Екатерина Петрова

Архив

Протокол 30.11.2018 г.

6

Областен съвет за противодействие на корупцията

Заповед № РД- 91/ 22.06.2017 г.

Утвърден
правилник на заседание на
Съвета
проведено на 07.02.2012г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар: Милена Василева

Архив

Протокол 17.05.18 г.

 

План за работа

на съвета за 2018 г.

 

7

Областен съвет по сигурност

Заповед №ОМП-6/ 28.05.2018 г.

Няма правилник 
Закон за отбраната и въоръженните сили

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков

Архив

Дневен ред на

заседание на

06.06.18 г.

Протокол от заседание на ОСС от 06.06.2018 г.


 8

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Заповед №РД-57/ 22.05.2018 г.

Заповед №РД-79/07.06.2018 г.

Правила за работа на съвета, утвърдени на заседание на 10.10.2017 г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков

Архив

 

Дневен ред на заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия на област Перник (11.09.2018 г.)

 

9

Областен съвет по земеделие и гори

Заповед № РД-121/09.10.2018 г.

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на 13.11.2017г.

Председател:
инж. Васил Павлов

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

 

 

10

Областен експертен съвет по устройство на територията

На основание чл.4,ал.2 от ЗУТ

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на
19.08.2016 г.

Председател:
арх. Екатерина Петрова

Архив11

Комисия по заетост към областния съвет за развитие

Заповед № РД- 5/ 11.01.2018г.

Утвърден
правилник на заседание на Комисията с
Протокол № 2 от 2010г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Росен Симеонов

Технически секретар:
Ваня Банкова

Архив

Протокол 13.02.18 г.

 

Протокол 27.03.2018 г.


Протокол 18.04.2018 г.

Протокол 14.08.2018 г.


Протокол 18.10.2018 г.

 

 

12

Епизоотична комисия

Заповед № РД-113/18.09.2018 г.

Правилникът
е приет на
заседание на комисията
през 2012г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Ваня Банкова

АрхивПротокол от 03.09.2018 г.
 

13

Областна комисия по транспорт

Заповед №РД-121/01.10.2018 г.

Утвърден
правилник на
заседание на Комисията 
проведено на 22.06.2017г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

Протокол 09.01.18 г.

Протокол 28.11.2018 г.

14

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Заповед № РД- 172/ 21.11.2017г

Утвърден
правилник на
заседание на комисията 
проведено на 26.02.2016г.

Председател:
Иво Иванов

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

Протокол 07.03.18 г.

Протокол 17.09.2018 г.

Протокол от 13.11.2018 г.

15

Областна комисия "Военни паметници"

Заповед №РД- 56/ 22.05.2018г.

Правила за работа на
комисията, утвърдени на заседание на 04.12.2017 г.

Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков

Архив

 

 

16

Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана.

Заповед №РД-118/08.10.2018 г.

Правила за работа
на комисията - утвърдени със
Заповед № РД-77 /06.06.2017г.

Председател:
Иво Иванов

Секретар:
Иванна Венева

Архив

Протоколи:

-17.01.18 г.

-01.02.18 г.

-01.03.18 г.

-22.03.18 г.

-18.05.18 г.

-07.06.18 г.
-06.07.18 г.
-25.07.2018 г.
-03.10.2018 г.
-08.11.2018 г.
-26.11.2018 г.
-12.12.2018 г.

17

Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях


Заповед №РД-76/06.06.2018 г.

Няма правилник  Закон за водите

Председател:
Диана Кирилова


Архив

График на проверки

- Протокол от работна среща във връзка с промените в Закона за водите касаещи язовирите (16.08.2018 г.) 

18 Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб

Заповед № ОМП-4/ 22.05.2018г.

Заповед № ОМП-7/07.06.2018 г.

  Председател:
Ирена Соколова

Секретар:
Петко Петков

Архив

 

Протокол 26.02.18 г.

Протокол 30.10.2018 г. 


  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2016 г.
  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2017 г.

 
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия