Областни съвети и комисии
  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2017 г.


Комисия/Съвет

Акт за създаване

Правилник

Състав

Протоколи

1

Областен съвет за развитие

Заповед № РР - 33/ 20.01.2016г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 08.02.2013г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Арх. Екатерина Петрова

Архив
2

Областен съвет по условия на труд

Заповед №РД-27/ 01.03.2017 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 11.05.2016г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Росица Рангелова

Архив3

Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Заповед № РД - 40/ 11.03.2016г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
проведено на 23.03.2016г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Марчела Василева

Архив4

Областен съвет за тристранно сътрудничество

Заповед № РД-25/ 28.02.2017 г.

Утвърден
правилник на
заседание на
Съвета
на 19.04.16 г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Биляна Лазова

Архив


5

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие

Заповед № РР-42/
04.10.2016 г.

Утвърден правилник
на заседание на
съвета проведено на 07.03.2017 г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
инж. Любомир Тасев

Архив6

Областен съвет за противодействие на корупцията

Заповед № РД- 22/ 27.02.2017г.

Утвърден
правилник на заседание на
Съвета
проведено на 07.02.2012г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Ива Станилова

Архив

План за действие на съвета

Протокол 07.03.17 г.

7

Областен съвет по сигурност

Заповед №ОМП-9/ 10.04.2017г.

Няма правилник 
Закон за отбраната и въоръженните сили

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Петко Петков

Архив
 8

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Заповед №РД-89/ 26.07.2016 г.

 

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Петко Петков

 

9

Областен съвет по земеделие и гори

Заповед № РД- 42/ 05.04.2017г.

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на 29.08.2011г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Марчела Василева

Архив10

Областен експертен съвет по устройство на територията

На основание чл.4,ал.2 от ЗУТ

Утвърден правилник на заседание на Съвета
проведено на
19.08.2016 г.

Председател:
арх.Екатерина Петрова

Архив11

Комисия по заетост към областния съвет за развитие

Заповед № РД- 28/ 01.03.2017г.

Утвърден
правилник на заседание на Комисията с
Протокол № 2 от 2010г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Росица Рангелова

Архив

Протокол
09.03.17 г.

Протокол
15.02.17 г.

12

Епизоотична комисия

Заповед №РД- 29/ 01.03.2017г.

Правилникът
е приет на
заседание на комисията
през 2012г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Росица Рангелова

Архив13

Областна комисия по транспорт

Заповед № РД- 21/ 24.02.2017г.

Утвърден
правилник на
заседание на Комисията 
проведено на 05.10.2011г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Диана Кирилова

Архив14

Областна комисия по безопасност на движението

Заповед № РД- 44/ 06.04.2017г

Утвърден
правилник на
заседание на комисията 
проведено на 26.02.2016г.

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Диана Кирилова

Архив

Протокол
04.04.17 г.


15

Областна комисия "Военни паметници"

Заповед №РД- 45/ 06.04.2017г.

Правила за
работа на
комисията -
утвърдени 2016г.
от Министъра на отбраната

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Петко Петков

Архив16

Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана.

Заповед № РД- 13/ 31.01.2017г.

Правила за работа
на комисията - утвърдени със
Заповед № 46 /18.07.2011г.
на Областния управител

Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Биляна Лазова

Архив

17

Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях

Заповед №

Няма правилник  Закон за водите

Председател:Архив

18 Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб

Заповед № ОМП- 7/ 13.03.2017г.

  Председател:
Васил Михайлов

Секретар:
Петко Петков
 

  График за провеждане на заседания на Областните съвети и комисии през 2016 г.

 
Търсене
Електронна пощенска кутия
Избори 2017
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия