Списък на административните услугиБанкова сметка на ОА Перник:

IBAN: BG13UBBS80023113781310
BIC: UBBSBGSF

 

1. ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

1963

Справки по регистри и книги за имоти частна или публична държавна собственост

формуляр

информация

1972

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

формуляр

 

информация

1978

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”

формуляр
 
информация

1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

формуляр
  информация

1983

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

формуляр

информация

2529

Позволително за ползване на лечебни растения

формуляр
  информация2.
ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации                                                 формуляр

информация3. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО

1961

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

формуляр

 

информация

1962

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

формуляр

 

информация

1966

Издаване на заповед за разрешение или отказ за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждането на обекти с регионално значение

формуляр


 информация

1967

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

формуляр


 информация

1968

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

формуляр

 

информация

1969

Регистриране на технически паспорт на строеж

формуляр

 

информация

1974

Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

формуляр

 

информация

1975

Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект

формуляр

 

информация

1976

Презаверяване на разрешение за строеж

формуляр

 

информация

1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

формуляр

 

информация

1981

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

 формуляр

 

информация

1984

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

формуляр

 

информация

2389

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

формуляр

 

информация

2469

Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

формуляр

 

информация

 

4. ОБЩИ УСЛУГИ

2.

Предоставяне на достъп до обществена информация

 

 формуляр

 

2133

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

формуляр

 

информация

2134

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

формуляр

 

информация

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия