Обявление за провеждане на процедура за засегнати имоти, отредени „За озеленяване“

Дата на публикуване: 26.03.2021 13:00

Областна администрация-Перник, в качеството си на Възложител, на основание на чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ за провеждане на процедура за засегнати имоти, отредени „За озеленяване“ за обект: „Аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник“, обявява, че са изготвени следните проекти:

 

  1. ПУП-ПР с. Голямо Бучино, който е изготвен върху извадка от кадастралния и регулационен план – 1 брой папка;
  2. ПУП-ПР кв. „Изток“, който е изготвен върху КККР на гр. Перник и регулационния план на гр. Перник-кв. „Изток“ – 1 брой папка.

 

Процедурата за провеждане на общественото обсъждане ще бъде обявена на интернет-страницата на Областна администрация-Перник, на таблото за обяви на партера в Центъра за административно обслужване на ОА-Перник и в един национален ежедневник и един местен вестник.

Проектите са на разположение за преглед в Центъра за административно обслужване на Областна администрация-Перник, находящ се на партера в административната сграда в гр. Перник, пл. „Свети Иван Рилски“ № 1Б всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

Общественото обсъждане ще се проведе в зала „ЕРМА“ на партера на Областна администрация-Перник, гр. Перник, пл. „Свети Иван Рилски“ № 1Б на 09.04.2021 г. /петък/ от 10.00 ч.

ГалерияТърсене