Конкурси


11.03.2021
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: младши експерт „Административно обслужване“ (наименование на длъжността) в административно звено: дирекция АПОФУС (наименование на звеното)   На основание чл. 21, ал. 1 и въз основа на решението по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оформено в протокол, конкурсната комисия обявява: а) Допуска до конкурс следните кандидати: Венеция Кирилова Иванова Милена Василева Пейчева Мария Христова Мартинова Ана Пламенова Момъкова Денис...

23.02.2021
УТВЪРДИЛ: /П/ ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ   ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТ „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник,   1 щатна бройка, при следните условия:   Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане...

04.11.2020
ПРОТОКОЛ от проведен конкурс и получени окончателни резултати за длъжността старши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация – Перник    Днес, 03.11.2020 г., комисия, назначена със Заповед № РД-134/09.10.2020 г. на областния управител на област Перник, в състав: Председател: Мариана Михайлова – директор на дирекция АПОФУС;  Членове:    1. Росица Рангелова – главен експерт ЧР;2.Михаела Асенова - старши...

26.10.2020
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация – Перник   На основание чл. 21, ал. 1 и въз основа на решението по чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, оформено в протокол от 20.10.2020 г., конкурсната комисия, назначена със...

22.10.2020
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 15.10.2020Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ВиК ЕКСПЕРТ“ КЪМ АВиК-ПЕРНИК    Постигнатият резултат от теста е, както следва:  20 верни въпроса – 100% - 20 точки – оценка 5 /максимална/. Постигнатият общ резултат от трите отделни оценки от тримата члена на конкурсната комисия от интервюто, разделен на 3, е 3,67. При обявени критерии за теста и интервюто:...

09.10.2020
УТВЪРДИЛ: ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ   ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА  ДЛЪЖНОСТ „СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА” в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник,   1 щатна бройка, при следните условия:   Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на...

Търсене