Нормативни актове

Нормативни актове, регламентиращи дейността на Областния управител и областната администрация и нормативни документи, определящи правата на клиентите на административни услуги:


Наименование Брой тегления
Административнопроцесуален кодекс.pdf 57 Изтегли
Закон за административните нарушения и наказания.pdf 50 Изтегли
Закон за администрацията.pdf 53 Изтегли
Закон за достъп до обществена информация.pdf 65 Изтегли
Закон за държавната собственост.pdf 55 Изтегли
Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуи.pdf 51 Изтегли
Закон за електронното управление.pdf 51 Изтегли
Закон за защита на класифицираната информация.pdf 44 Изтегли
Закон за защита на личните данни.pdf 55 Изтегли
Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти.pdf 55 Изтегли
Закон за обществените поръчки.pdf 51 Изтегли
Закон за общинската собственост.pdf 49 Изтегли
Закон за отговорността на държавата и общините за вреди.pdf 38 Изтегли
Закон за отговорността на държавата и об.pdf 38 Изтегли
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.pdf 51 Изтегли
Закон за регионалното развитие.pdf 46 Изтегли
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.pdf 54 Изтегли
Закон за устройство на територията.pdf 63 Изтегли
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.pdf 65 Изтегли
Изборен кодекс.pdf 63 Изтегли
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.pdf 40 Изтегли
Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост.pdf 50 Изтегли
Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.pdf 53 Изтегли
Устройствен правилник на областните администрации.pdf 67 Изтегли

Търсене