Заповед за предотвратяването и гасенето на възникнали пожари в горски територии

13.04.2021 14:23

З А П О В Е Д

№ РД-48/13.04.2021г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрация и чл.137, ал.1  от Закона за горите за осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на възникнали пожари в горски територии,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

    1.Определям за пожароопасен сезон в горите на територията на област Перник времето от 15.04.2021година до 30.11.2021година.

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100м. от границите на горските територии.

 1. Собствениците на горски територии, съответно лицата, на които са предоставени за управление, да организират и осъществят изпълнението и поддържането на мерките и мероприятията за защита от пожари на територията на областта. През периода те:
 • Да поддържат постоянна повишена бдитилност и активност на целия персонал;
 • Своевременно да изпълняват Годишния си план за защита на горските територии от пожари ппрез 2021г., да актуализират и при необходимост да изпълняват Плана за действие ппри гасене на горски пожари 2021г. ;
 • Да осъществяват най-строг контрол по спазване на протовопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях.
 1. Кметовете на общини:
 • Да организират, координират и провеждат съгласувано с Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ по места, мерките и мероприятията за пожарна безопасност  по границите на населените места и в горските територии – собственост но общината или предоставени им за управление;
 • Да информират местното население за задълженията и мерките по защита на горските територии от пожари и да го оповестяват своевременно при възникването на горски пожар;
 • Да участват в гасене на пожари в горските територии със създадените по реда на Закона за защита при бедствия доброволни формирования.
 1. Собствениците на линейни обекти, както и на съоражения, преминавщи или попадащи в горските територии, са задължени за собствина сметка:
 • Да ги поддържат целегодишно в пожаробезопасно състояние, като ги прочистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;

 

 

 • Да определят особено опасните в пожарно отношение места и ги обезопасят.
 1. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и държавните горски и ловни стапанства на територията на областта самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по изпълнение на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.
 2. Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

Оповестяването при възникнал пожар в горските територии да се извършва по утвърдената със заповед на Министъра  на земеделието и храните схема.

 

   Заповедта да се публикува на електронната страница на Областна администрацията – Перник, на РДГ – Кюстендил, на Изпълнителна агенция по горите и да се доведе до знанието на изброените длъжностни лица за сведение и изпълнение.

   Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Началника на ОД „Пожарна безопосност и защита на населението“ – Перник.

Прикачен документ: Заповед за предотвратяването и гасенето на възникнали пожари в горски територии.pdf 

   

ИНЖ.ЕМИЛ КОСТАДИНОВ

Областен управител

Галерия
Наименование Брой тегления
Заповед за предотвратяването и гасенето на възникнали пожари в горски територии.pdf 73 Изтегли

Търсене