Конкурси
Обявление - Конкурс за длъжността „Финансов контрольор”
26.06.2020

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА   ДЛЪЖНОСТТАФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

 

щатни бройки: 1 при следните условия:

 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
 • степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър”
 • професионален опит – 2 години
 • ранг за заемане на длъжността –IV младши.

 

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • Област на висше образование – „Социални, стопански и правни науки”, Компютърна грамотност- MS Office.

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест
 • Интервю

 

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

 1. Размер на основната заплата за длъжността – 800,00 лв.
 2. Кратко описание на длъжността:

Съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор  осъществява предварителен контрол за законосъобразност в Областна администрация Перник. Документира резултатите от проведения контрол в контролен лист и ги завежда в регистър. При отказ да се одобри задължението/разхода, посочва причините за отказа в мотивирано писмено становище.Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства , свързани с издръжката на Областна администрация. Контролира събирането и трансфера на приходите и извършването на капиталовите разходи. Контролира разпореждането с движими и недвижими активи и имущество – държавна собственост, предоставени на областния управител за управление и разпореждане.Контролира изпълнението на поетите финансови ангажименти за сключени договори и следи за изтичане срока на същите.Участва в срещи, съвещания, комисии и работни групи, отнасящи се до областите на дейността.Осъществява и други функции и задачи, произтичащи от нормативни актове или възложени от Областния управител.

 

Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице до 06.07.2020 г. включително, в Центъра за административно обслужване /на партерния етаж/ в сградата на Областна администрация-Перник, адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на на интернет страницата на ОА – Перник: http://www.pk.government.bg 

Оповестяването на конкурса да се извърши с публикуване на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на ОА-Перник: http://www.pk.government.bg

Лице за контакт: Росица Рангелова – Главен експерт ЧР, тел: 076 64 99 12; 0884 999 632

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия