Обява за конкурс за длъжност "Старши експерт "Отбранително - мобилизационна подготовка"

Дата на публикуване: 09.10.2020 13:33

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА  ДЛЪЖНОСТСТАРШИ ЕКСПЕРТ „ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА

в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация - Перник,

 

1 щатна бройка, при следните условия:

 

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
 • степен на завършено образование – висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”
 • професионален опит – 1 година;
 • ранг за заемане на длъжността – V младши.

 

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • Област на висше образование – „Сигурност и отбрана”
 • Компютърна грамотност- MS Office

 

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • тест;
 • интервю.

 

 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

 1. Размер на основната заплата за длъжността – 815,00 лв.

 

 1. Кратко описание на длъжността: Подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка; организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет; изготвя анализи, доклади, отчети, поддържа необходимите регистри и бази данни.

 

 1. Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице до 19.10.2020 г. включително, в Центъра за административно обслужване /на партерния етаж/ в сградата на Областна администрация-Перник, адрес: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1Б.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ОА – Перник: http://www.pk.government.bg 

Оповестяването на конкурса да се извърши с публикуване на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на ОА-Перник: http://www.pk.government.bg

Лице за контакт: Росица Рангелова – главен експерт „Човешки ресурси“, тел: 076 64 99 12; 0884 999 632.

Търсене