Заседание на Регионалния съвет за развитие 08 септември - 09 септември 2016 г.

/assets/baneri/download-pdf.png Протокол №33 от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 08 септември - 09 септември 2016 г. в община Разлог

          Материали от заседание на РСР на ЮЗР, прооведено на  08 септември - 09 септември 2016 г. в гр. Разлог:

/assets/baneri/word-doc-icon.png Професионалното образование и обучение чрез работа (дуална система на обучение)
/assets/baneri/ppt-icon.pngОбучението чрез работа (дуално обучение) в стратегията за развитие на ПОО в Р България за периода 2015-2020 г.
/assets/baneri/word-doc-icon.png Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие за 2017 г.
/assets/baneri/ppt-icon.pngЗаконът за предучилищното и училищното образование и предизвикателствата пред училищата, детските градини, РУО, общинските и областните администрации
/assets/baneri/ppt-icon.pngАктуални промени в Закона за водите във връзка с правомощията на областните управители и кметовете на общини за почистване на речните корита
/assets/baneri/ppt-icon.pngSiBILA: Модел за оценка на въздействието от ЕСИФ върху основни макроикономически показатели на национално ниво
/assets/baneri/word-doc-icon.pngПредучилищно образование
/assets/baneri/ppt-icon.pngПравилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
/assets/baneri/ppt-icon.pngНаредба за схемите за пространствено развитие

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия