Нормативни актове

Дата на публикуване: 14.04.2016 11:44

Нормативни актове, регламентиращи дейността на Областния управител и областната администрация и нормативни документи, определящи правата на клиентите на административни услуги:


Наименование Брой тегления
Административнопроцесуален кодекс.pdf 102 Изтегли
Закон за административните нарушения и наказания.pdf 81 Изтегли
Закон за администрацията.pdf 99 Изтегли
Закон за достъп до обществена информация.pdf 107 Изтегли
Закон за държавната собственост.pdf 94 Изтегли
Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуи.pdf 91 Изтегли
Закон за електронното управление.pdf 95 Изтегли
Закон за защита на класифицираната информация.pdf 94 Изтегли
Закон за защита на личните данни.pdf 91 Изтегли
Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти.pdf 92 Изтегли
Закон за обществените поръчки.pdf 85 Изтегли
Закон за общинската собственост.pdf 88 Изтегли
Закон за отговорността на държавата и об.pdf 61 Изтегли
Закон за отговорността на държавата и общините за вреди.pdf 71 Изтегли
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.pdf 95 Изтегли
Закон за регионалното развитие.pdf 81 Изтегли
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.pdf 88 Изтегли
Закон за устройство на територията.pdf 111 Изтегли
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор.pdf 113 Изтегли
Изборен кодекс.pdf 113 Изтегли
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.pdf 75 Изтегли
Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост.pdf 97 Изтегли
Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.pdf 81 Изтегли
Устройствен правилник на областните администрации.pdf 102 Изтегли

Търсене