Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ
 Р Е Г И С Т Ъ Р
на
декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от закона
(служителите Областна администрация - Перник, членовете на политическите кабинети, извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветници и експерти към политическите кабинети)
 

по

ред

Име, презиме и фамилия

 

Заемана длъж-ност

Наимено-вание на структур-ното звено

Дата

на

заемане на длъжно-стта

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 3

Декларация по

чл. 35, ал. 1, т. 4

Дата

на пода-ване

на хартиен носител

Дата

на пода-ване

на електро-нен носител

Декла-рирана несъвме-стимост

Дата

на пода-ване

на хартиен носител

Дата

на пода-ване

на електро-нен носител

Инфор-мация за деклари-рани интереси

Дата

на пода-ване

на хартиен носител

Дата

на пода-ване

на електро-нен носител

Проме-нени обстоя-телства по т.1

 

Дата

на пода-ване

на хартиен носител

Дата

на пода-ване

на електро-нен носител

Проме-нени обстоя-телства в деклара-цията по т. 2

 

 

Веселин Николов Веселинов

Дежурен по ОбСС  01.02.2000 г.     

 

04.06.2018 Г.

04.06.2018 г.

 не

 

 

 

 

 

 

2

Владимир Венев Владов  Дежурен по ОбСС  09.08.2016 г.        07.06.2018 г.   07.06.2018 г.  не            

Ивайло Валтеров Гогов Дежурен по ОбСС   - 21.03.2000 г.        06.06.2018 г.  06.06.2018 г.  не             

Иванна Вескова Апостолова-Венева Младши експерт АК   АКРРДС 01.11.2018 г. 01.11.2018 г.   не   01.11.2018 г.  01.11.2018 г.  не            

5

Милена Валентинова Василева   Старши юрисконсулт  АПОФУС 03.10.2018 г.  05.10.2018 г.   не 05.10.2018 г. 05.10.2018 г.   не              

Михаела Петрова Асенова   Старши юрисконсулт  АКРРДС 03.10.2018 г.  05.10.2018 г.   не 05.10.2018 г. 
04.05.2020 г.
05.10.2018 г. 
04.05.2020 г.
 не              

Петър Стойчев Цветков Дежурен по ОбСС   - 01.06.2016 г.      04.06.2018 г. 
6.07.2020 г.
04.06.2018 г.
06.07.2020 г.
 не              
Христина Мирославова Методиева  Старши
специалист 
16.12.2019 г. 10.01.2020 г не 01.01.2020 г. 01.01.2020 г. не              
Христо Руменов Спасов Младши 
експепрт
АПОФУС 13.01.2020 г. 29.01.2020 г. не  14.02.2020 г. 14.02.2020 г. не              
10  Росица Милчова Рангелова  Главен
експерт
АПОФУС 22.01220 г. 22.01.2020 г. не 22.01.2020 г.
12.06.2020 г.
22.01.2020 г.
12.06.2020 г.
не              
11  Станислава Боянова Антова Експерт "Връзки с обществеността" 28.01.2020 г. 28.01.2020 г. не  28.01.2020 г. 28.02.2020 г. не              
12 Иван Боянов Пенков финасов контролоьор - 07.02.2020 г. 07.02.2020 г. не 07.02.2020 г. 07.02.2020 г. не              
13 Юлиана Николова Арнаудова главен счетоводител АПОФУС         12.06.2020 г. 12.06.2020 г. не            
14. Надя Валериева Тасева старши специалист           15.05.2020 г. 15.05.2020 г. не            
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия