Проект на план за работата на Областния съвет през 2013 г.

Дата на публикуване: 10.02.2016 15:24
Анализ и оценка за идентифициране на области с повишен корупционен риск
Извършване на анализ и идентификация на областите и държавните институции с повишен корупционен риск. Изготвяне на програми и мерки за действие, с цел неутрализиране на корупционния риск в идентифицираните области. Инициативи, водещи до намаляване на корупционния риск в средата. Усъвършенстване на системата за непрекъснато наблюдение и анализ на състоянието на корупционния риск в съответната администрация, насочена към превантивната дейност.
Правно – нормативни мерки (усъвършенстване на законовата и подзаконова уредба с антикорупционна насоченост)
Актуализиране на вътрешните правила за прилагане на Закона за обществените поръчки с оглед гарантиране ограничаването на корупционните практики при провеждане на процедурите. Стриктно спазване на вътрешните правила, с оглед гарантиране ограничаването на корупционните практики при провеждане на процедурите. Усъвършенстване на процедурните правила за осъществяване на дейностите във връзка с подадени сигнали за корупция и възможностите за осигуряване на публичност на разкрити случаи на корупция и на наложени наказания.
Усъвършенстване и прилагане на механизмите за превенция и противодействие на корупцията
-          Регулаторни

-          Административни

-          Контролни

-          Административно-наказателни
Вътрешноадминистративен контрол относно конфликт на интереси на служителите в териториалните структури на изпълнителната власт. Актуализиране на Етичния кодекс за поведение на служителите. Спазване от служителите на Процедурите за докладване при откриване на грешки, нередности, неправилна употреба, измами и злоупотреби. Извършване на ежегодна проверка на подадените декларации за имотно състояние по чл. 29 от Закона за държавния служител и чл.107а от Кодекса на труда или други специални нормативни актове, съдържащи аналогични изисквания. Подобряване на механизмите за защита на подаващите сигнал за корупция. Мобилност и ротация на служителите в особено чувствителните към корупционен натиск дейности.
Сътрудничество между държавните институции, гражданско общество, медиите и бизнеса (примери за реализирани секторни политики в резултат на сътрудничеството)
Подобряване механизмите за координация между институциите от изпълнителната, законодателната и съдебната власт за обмен на информация относно подадени сигнали за корупция и осигуряване на публичност на разкрити случаи на корупция и наложени наказания.
Прозрачност на управленските процеси и при предоставяне на публични услуги
ИТ контрол на информацията и процесите в администрацията. Отчетност на дейността на администрацията пред обществото и прозрачна система за управление на финансовата дейност.
Информационна политика (информационни кампании, комуникационни стратегии, др. мерки за повишаване на информираността и способстващи за формирането на антикорупционна среда)
Сътрудничество с НПО и медиите при изработване и прилагане на механизъм за публичност и прозрачност на антикорупционните политики на територията на Област Перник. Популяризиране на добри практики. Усъвършенстване на информационната политика /информационни кампании, срещи с бизнеса, медиите и държавните институции/.
Мерки за повишаване на административния капацитет
-          Институционално укрепване на контролните звена ( обучение,квалификация, ползване на експертиза и опит от ДЧ на ЕС, въвеждане и прилагане на добри практики)
Укрепване на статуса и професионализма на администрацията. Подобряване професионалната квалификация на служителите чрез продължаващо обучение по проблемите на корупцията, конфликта на интереси и професионалната етика. Организиране на семинар за отговорните длъжности в администрацията, свързано с превенция и противодействие на корупция и оценка на корупционния риск.
Мерки, които ще залегнат в плановете на централните органи  (министерства и изпълнителни агенции) и териториалните подразделения на органите на изпълнителната власт за следващата година в частта превенция и противодействие на корупцията
Постоянно действащ антикорупционен орган. Измерване нивото на корупция. Оценка и управление на корупционния риск в работна среда.
 
 

 1. Проект на план за работата на Областния съвет през 2013 г. - Текуща страница
 2. Стратегии
 3. Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Перник (2017 г. – 2019 г.)
 4. Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Перник за периода 2020-2022 г.
 5. Областна стратегия за развитие на социалните услуги
 6. Областна стратегия за развитие на социалните услуги - 2010 г. - 2015 г.
 7. Областна стратегия за развитие на социалните услуги - 2016 г. - 2020 г.
 8. Областна стратегия за развитие на област Перник 2005 г. - 2015г.
 9. Областен план за подобряване безопасността на движение по пътищата - 2012-2013 г.
 10. Областен план за защита при бедствия
 11. Областна стратегия за развитие на Област Перник 2014 - 2020г.
 12. Областна стратегия за развитие на ученето през целия живот на област Перник (2013 - 2020)
 13. Областна стратегия за развитие на област Перник
 14. Областен план за младежта на област Перник
 15. Областен план за действия при временна закрила
 16. Планове

Търсене